Đồ thị phân vùng xếp chồng (Stacked Area Graphs)

stacked Area

Đồ thị phân vùng xếp chồng (Stacked Area Graphs) hoạt động theo cách giống như Area Graphs ngoại trừ việc sử dụng nhiều chuỗi dữ liệu bắt đầu mỗi điểm từ điểm còn lại của chuỗi dữ liệu trước đó.

Toàn bộ biểu đồ đại diện cho tổng tất cả dữ liệu được vẽ. Đồ thị vùng xếp chồng cũng sử dụng các vùng để truyền đạt các số nguyên, vì vậy chúng không hoạt động đối với các giá trị âm. Nhìn chung, chúng hữu ích để so sánh nhiều biến thay đổi trong một khoảng thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *