Biểu đồ thanh Bar Chart

bar-chart

Biểu đồ thanh Bar Chart, Bar Graph, Column Graph sử dụng theo chiều ngang hoặc dọc (biểu đồ cột) để hiển thị so sánh các giá trị riêng biệt hoặc so sánh giữa các danh mục. Một trục của biểu đồ hiển thị các danh mục cụ thể đang được so sánh và trục còn lại biểu thị thang giá trị riêng biệt.

Biểu đồ tương tự là Histograms Chart, được thay thế khi cần xem chi tiết hơn theo khoảng thời gian ngắn hơn.
Stacked bar chart (biểu đồ thanh dạng chồng lên nhau) được sử dụng khi muốn thể hiện phần trăm đóng góp trong mỗi cột (bar).


Ví dụ: Nếu bạn cần so sánh doanh số 12 tháng, nhóm theo sản phẩm bán ra, biểu đồ Stacked bar chart sẽ phù hợp. Trường hợp bạn chỉ muốn quan tâm số tổng, Bar chart nên là lựa chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *