Biểu đồ Line Graphs / Line Chart

Biểu đồ line / Line Graphs

Biểu đồ Line Graphs / Line Chart được sử dụng để hiển thị các giá trị định lượng trong một khoảng thời gian hoặc khoảng thời gian liên tục. Biểu đồ đường được sử dụng thường xuyên nhất để hiển thị xu hướng và phân tích dữ liệu đã thay đổi như thế nào theo thời gian.

Biểu đồ Line Chart được vẽ bằng cách tạo các điểm dữ liệu trên lưới tọa độ Descartes, sau đó nối một đường thẳng giữa các điểm này. Thông thường, trục y có giá trị định lượng, trong khi trục x là thang thời gian hoặc chuỗi khoảng thời gian. Giá trị âm có thể được hiển thị bên dưới trục x.

Hướng của các đường trên biểu đồ hoạt động như một phép ẩn dụ tốt đẹp cho dữ liệu: độ dốc hướng lên cho biết nơi giá trị đã tăng và độ dốc xuống cho biết giá trị đã giảm. Hành trình của đường trên biểu đồ có thể đánh giá xu hướng tiếp theo.

Khi được nhóm với các dòng khác (nguồn dữ liệu khác), các line này có thể được so sánh với nhau. Tuy nhiên, tránh sử dụng nhiều hơn 3-4 line (dòng giá trị) trên mỗi biểu đồ, vì điều này làm cho biểu đồ trở nên lộn xộn và khó đọc hơn.
Giải pháp thay thế là tách nhỏ biểu đồ thành các biểu đồ con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *