Biểu đồ Histogram

Histogram Chart

Biểu đồ Histogram hiển thị trực quan sự phân phối dữ liệu trong một khoảng thời gian liên tục hoặc bước thời gian ngắn (theo ngày, theo giờ). Mỗi thanh trong biểu đồ thể hiện tần suất / giá trị ở một khoảng thời gian chỉ định.

Biểu đồ giúp có cái nhìn ước tính về tổng quan, điểm cực đại hoặc cực tiểu (thấp nhất), dễ dàng xem xét nếu có bất kỳ khoảng trống hoặc giá trị bất thường.


Ví dụ: Bạn quan tâm doanh số của từng của hàng theo năm (12 tháng) để xem xu hướng các tháng trong năm.

Hoặc Bạn quan tâm đến tầng suất khách hàng ở cửa hàng mỗi giờ trong ngày, bảy ngày trong tuần, biểu đồ này sẽ phù hợp với bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *